Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Już od kilku lat funkcjonuje w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Celem tego rejestru jest ujawnienie osób, które faktycznie (jako beneficjenci ostateczni) czerpią zyski/ korzyści z prowadzonej przez dany podmiot działalności.

Kogo należy wpisać w Rejestrze?

W rejestrze przede wszystkim należy ujawnić osoby, które posiadające kontrolę i wpływ, na funkcjonowanie naszego podmiotu. Beneficjent rzeczywisty charakteryzuje się posiadaniem decydującego wpływu na czynności lub działania, które są podejmowane przez podmiot.

Zatem, w każdym wypadku należy indywidualnie określać, czy dana osoba posiada ów decydujący wpływ. Jednak ustawodawca dookreślił co może się kryć za pojęciem tego decydującego wpływu i tak, zgłoszeniu podlegają m.in.:

  1. wspólnicy lub akcjonariusze spółek, którzy posiadają co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów,
  2. osoby, które dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym – w tym również zastawnicy lub użytkownicy udziałów,
  3. osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności co najmniej 25% ogólnej liczby głosów.

Jeśli nie sposób zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego – należy jako beneficjenta wskazać osobę zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w spółce (np.: członka zarządu).

Czy CRBR jest tylko dla spółek?

Nie – wpisowi do rejestru podlegają nie tylko spółki osobowe czy kapitałowe, ale również fundacje, stowarzyszenia rejestrowe czy trusty.

Kiedy zgłosić?

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do dokonania wpisu. Oznacza to, że wpis w rejestrze powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania naszego podmiotu lub 14 dni od dnia zmiany danych (np.: zbycia udziałów).

Gdzie zgłaszamy zmiany?

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się poprzez specjalnie do tego utworzony portal.

Kto dokonuje zmiany?

Zmianę w rejestrze powinien zgłosić organ reprezentacji naszego podmiotu (wspólnik reprezentujący spółkę, czy członkowie zarządu). Zgłoszenie powinno zostać dokonane zgodnie z zasadami reprezentacji naszego podmiotu.

Ważne! Zgłoszenia danych do rejestru nie może dokonać pełnomocnik – system nie przewiduje takiej opcji.

 

Potrzebujesz wsparcia w sprawach związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych?

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu, która świadczy na rzecz swoich Klientów usługi prawne i podatkowe.

Telefon/WhatsApp:  880 411 899

Email: michal@zasada-m.pl

__________

Podstawa prawna:

  1. Art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. Art. 55 i n. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kontakt

Jeżeli szukasz radcy prawnego we Wrocławiu, to dobrze trafiłeś! Nasza kancelaria mieści się pod adresem: 51-116 Wrocław, ul. Zaułek Rogoziński 11B/83. Jesteśmy łatwo dostępni i gotowi, aby pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.

Radca prawny Wrocław – Twoje zadowolenie i skuteczne rozwiązanie sprawy są naszym priorytetem.

Scroll to Top